Sector
  • Arbeidsmarkt
  • Vso
  • So/Vso
Leerplankundig thema
  • Doorlopende leerlijnen en samenhang
  • Curriculum
  • Differentiatie
  • Kerndoelen
Vakspecifiek thema
  • Arbeidstoeleiding
  • Regionale samenwerking
  • Stage

Bouwstenen voor het vso, uitstroomprofiel Arbeidsmarkt

7-8-2018
Berlet, I., & Haandrikman, M. (2011). Bouwstenen voor het vso, uitstroomprofiel Arbeidsmarkt. Enschede: SLO.
Een drietal deelnotities wil schoolleidingen en inhoudelijk management in het vso handreikingen bieden bij de inrichting van de uitstroomprofielen. In deze deelnotitie  voor het vso-uitstroomprofiel Arbeidsmarkt worden leerplankundige aandachtspunten nader belicht, zoals inhoud en fasering van het onderwijs, leerroutes, loopbaankeuzes van leerlingen en maatwerk, stage als leeromgeving, afsluiting en beoordeling op maat en ten slotte afronding met getuigschrift en transitiedocument. Het wetsvoorstel kwaliteit (voortgezet) speciaal onderwijs legt de taak van scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (vso-scholen) wettelijk vast. De Bouwstenen-notities bieden schoolleiding en inhoudelijk management handreikingen bij de inrichting van de uitstroomprofielen en doen suggesties om op schoolniveau te werken aan de operationalisering van het wetsvoorstel. De notities zijn in nauwe samenwerking met het veld tot stand gekomen. Zij geven voorbeeldmatige uitwerkingen en verwijzen naar bruikbare instrumenten en bronnen.