Sector
 • Dagbesteding
 • Vso
 • So/Vso
Leerplankundig thema
 • Curriculum
 • Differentiatie
 • Kerndoelen
 • Schoolbeleid
 • Beleid
 • Doelen
 • Maatwerk
 • Omgaan met verschillen
Vakspecifiek thema
 • Arbeidstoeleiding
 • Regionale samenwerking
 • Stage

Bouwstenen voor het vso: Uitstroomprofiel Dagbesteding

12-5-2015
Zon, W. van. (2011). Bouwstenen voor het vso: Uitstroomprofiel Dagbesteding. Enschede: SLO.
Een drietal deelnotities wil schoolleiding en inhoudelijk management in het vso handreikingen bieden bij de inrichting van de uitstroomprofielen. In deze deelnotitie voor het vso-uitstroomprofiel Dagbesteding worden leerplankundige aandachtspunten voor dit brede uitstroomprofiel nader belicht, zoals inhoud en fasering van het onderwijs, het werken met een ontwikkelingsperspectief en het maken van keuzes voor de toekomst en de vormgeving van maatwerk in leerroutes, het realiseren van stages als leeromgeving, afsluiting en beoordeling op maat en tenslotte afronding met getuigschrift en transitiedocument.
Het wetsvoorstel kwaliteit (voortgezet) speciaal onderwijs legt de taak van scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (vso-scholen) wettelijk vast. De Bouwstenen-notities bieden schoolleiding en inhoudelijk management handreikingen bij de inrichting van de uitstroomprofielen en doen suggesties om op schoolniveau te werken aan de operationalisering van het wetsvoorstel. De notities zijn in nauwe samenwerking met het veld tot stand gekomen. Zij geven voorbeeldmatige uitwerkingen en verwijzen naar bruikbare instrumenten en bronnen.