Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Alle beroepsgerichte sectoren
Leerplankundig thema
  • Aansluiting
  • Beleid
  • Curriculum

Opwaarts, mars! Een verklarende analyse van (verwachte) ontwikkelingen in de deelname aan het vmbo en het vo

28-2-2018
Eck, E. van, Voncken E., Glaudé, M., & Roeleveld, J. (2013). Opwaarts, mars! Een verklarende analyse van (verwachte) ontwikkelingen in de deelname aan het vmbo en het vo. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.
De daling in de beroepsgerichte leerwegen is niet het gevolg van een demografische daling, maar van een opwaartse beweging naar de hogere niveaus in het onderwijs, zowel binnen het vmbo als in het gehele voortgezet onderwijs. De beroepsgerichte leerwegen raken (potentiële) leerlingen kwijt aan bovengelegen niveaus. Schooleiders en beleidsmedewerkers kunnen hier antwoorden vinden op vragen als: wat zijn daar de oorzaken van, wat zijn gevolgen en hoe plausibel is het dat die trend, ook tegen de achtergrond van beleidsveranderingen, in dit tempo doorzet?
Ontwikkelingen die de opwaartse trend kunnen belemmeren, zijn strengere toelatingseisen door de aandacht in het toezichtskader voor rendement, het aanscherpen exameneisen en de drempels die referentieniveaus voor taal en rekenen kunnen opwerpen, het beperken van de drempelloze instroom in het mbo, het terugdringen van stapelen in het mbo, het verkorten van de niveau-4-opleidingen in het mbo en het beperken van doorstroommogelijkheden van mbo naar hbo.