Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Alle beroepsgerichte sectoren
Leerplankundig thema
  • Kwaliteitsborging schoolexamens

Schoolexamens vmbo. Over de borging van de kwaliteit van het schoolexamen in het vmbo

7-8-2018
Hendriks, J., Pennewaard, L., &  Rooijen, J. van. (2012). Schoolexamens vmbo. Over de borging van de kwaliteit van het schoolexamen in het vmbo. Enschede: SLO.
Deze notitie biedt de vmbo-school een handreiking voor de borging van de kwaliteit van het schoolexamen. Sinds de herziening van de examenprogramma’s in 2007 kan de school eigen invullingen geven aan de eindtermen, eigen onderwerpen toevoegen aan het programma en de eigen inhouden en onderwerpen toetsen in het schoolexamen. Deze notitie biedt de vmbo-school een handreiking voor de borging van de kwaliteit van hetschoolexamen in de vorm van een checklist. Deze checklist heeft betrekking op alle elementen van het schoolexamen die in het programma van toetsing en afsluiting verantwoord moeten worden. De handreiking introduceert tevens de toetscyclus. De zes stappen van de toetscyclus zijn uitgewerkt in een checklist en stellen de school in staat op een systematische manier te werken aan de verbetering van het schoolexamen.