Sector
  • Vmbo

Drs. N.M. (Nynke) Jansma

Telefoon: (053) 4840 263
E-mail: n.jansma@slo.nl
Functie: Leerplanontwikkelaar / vakexpert Nederlands

Nynke Jansma is leerplanontwikkelaar in de afdeling onderbouw vo / vmbo. Haar expertise ligt op het gebied van taalonderwijs, Nederlands en moderne vreemde talen. Belangrijke thema's waarmee zij zich bezighoudt zijn geïntegreerd taalonderwijs, doorlopende leerlijnen en aansluitingen in het onderwijs, waaronder de aansluiting van vmbo-tl op havo en mbo.

 Publicaties

 

 

Aansluiting Engels tussen vmbo-tl en mbo : ervaringen vanuit de onderwijspraktijk 1088816-4-2014 13:09:541272http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2014Nynke Jansma;Liesbeth Pennewaard Deze publicatie doet verslag van een onderzoek dat in 2013 is uitgevoerd onder studenten en docenten van een viertal mbo-opleidingen. Doel was een nadere verkenning van de aansluiting tussen vmbo-tl en mbo voor Engels. Er is met name gevraagd naar de ervaringen en waarnemingen van de betrokkenen: wat verwachten eerstejaarsstudenten van de aansluiting, hoe hebben tweedejaarsstudenten de aansluiting ervaren en wat zijn de waarnemingen en ervaringen van docenten? Pdf-bestand
Beroepsgerichte vakken: vakspecifieke trendanalyse 2015110084-5-2016 13:42:251233http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2016Marjolein Haandrikman;Ruud van Uffelen;Nynke JansmaDoel van deze trendanalyse is het in kaart brengen van het beoogde, uitgevoerde en gerealiseerde curriculum en van ontwikkelingen binnen de beroepsgerichte vakken in het vmbo, praktijkonderwijs en vso. Het gaat om een overzicht van de meest relevante ontwikkelingen die zich (naar verwachting gaan) voordoen in beleid, (onderwijs)praktijk, maatschappij en wetenschap. Daarbij wordt de vraag beantwoord wat de mogelijke consequenties van deze veranderingen zijn voor het curriculum van de beroepsgerichte vakken.Pdf-bestand
Lezen onder de loep : voor docenten Nederlands en vakdocenten in het vmbo-mbo 112043-8-2015 13:56:551714http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2011Kleunen, E. van;Leenders, E.;Nynke JansmaIn een rapport van de Inspectie van het onderwijs uit 2008 is geconstateerd dat een groot deel van de leerlingen in het vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg een relatieve achterstand heeft bij tekstbegrip. In de SLO pilot leestraject is daarom geprobeerd docenten beter uit te rusten bij het geven van leesvaardigheidsonderwijs. In deze publicatie wordt daarom aangegeven waar accenten moeten liggen in het leesonderwijs zoals dat is aangegeven in het Referentiekader taal en rekenen. Verder worden tips voor didactische werkvormen gegeven met voorbeelden van teksten en activiteiten daarbij. Ook is er aandacht voor het studerend lezen bij zowel het vak Nederlands als bij de beroeps- en zaakvakken. Pdf-bestand
Nederlands bij doorstroom van 4 vmbo-tl naar 4 havo1131422-5-2012 10:44:07833http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2012Nynke JansmaSLO onderzoekt sinds enkele jaren de mogelijkheden om de schakelfunctie van de theoretische leerweg van het vmbo naar zowel havo als mbo te verbeteren. Deze publicatie onderzoekt hoe leerlingen specifiek voorbereid kunnen worden binnen het vak Nederlands. Aan de orde komt welke hiaten in de basiskennis worden geconstateerd en waar de oorzaken daarvan kunnen liggen. Verder zijn twee veelgebruikte leergangen geanalyseerd, waarbij is gekeken in hoeverre deze zorgen voor een goede aansluiting, dan wel problemen kunnen geven voor doorstromende leerlingen. Ten slotte worden conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan voor een doorlopende leerlijn Nederlands. Pdf-bestand
Nederlands: vakspecifieke trendanalyse 20151131519-2-2016 17:46:399208http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2016Ravesloot, C.;Bart van der Leeuw;Mariëtte Hoogeveen;Nynke Jansma;Mieneke Langberg;Theun Meestringa;Joanneke PrengerDe trendanalyse Nederlands beschrijft en documenteert voor een aantal onderwijssectoren de stand van zaken op het gebied van het taalonderwijs Nederlands, beschreven aan de hand van een BUG-analyse (beoogd, uitgevoerd en gerealiseerd curriculum). De publicatie sluit af met een aantal curriculaire uitdagingen voor de komende jaren: meertaligheid en culturele diversiteit, een evenwichtig en samenhangend curriculum, productieve vaardigheden, kennis over taal, literatuur, toetsing en taal in andere vakken.Pdf-bestand