Beroepsgericht vak afronden op een hoger niveau155220-3-2018 09:41:1620htmlFalseaspx​Hoe kunnen talenten van leerlingen optimaal benut worden? Deze vraag duikt regelmatig op voor alle onderwijstypen en op alle niveaus ...SLO Duiding2015<p>​Hoe kunnen talenten van leerlingen optimaal benut worden? Deze vraag duikt regelmatig op voor alle onderwijstypen en op alle niveaus. De ambitie om leerlingen uit te dagen is er, alsmede de wettelijke ruimte om dit te realiseren. Een beroepsgericht vak afronden op een hoger niveau is een manier om dit te realiseren. In deze publicatie worden verschillende scenario's beschreven en uitgewerkt.</p>
Nee heb je ...681220-3-2018 09:41:1626htmlFalseaspx‘Nee heb je...’ is een inspirerende film ter inspiratie voor scholen en docenten over loopbaanoriëntatie in het vmbo. De film laat zien hoe u LOB vorm kunt geven vanuit de praktijk en in samenwerking met bedrijven. SLO Duiding2016<p>​‘Nee heb je...’ is een inspirerende film ter inspiratie voor scholen en docenten over loopbaanoriëntatie in het vmbo. De film laat zien hoe u LOB vorm kunt geven vanuit de praktijk en in samenwerking met bedrijven. Centraal staat de intensieve loopbaanoriëntatie die binnen het vmbo steeds meer aandacht krijgt. U kunt zien hoe leerlingen tijdens hun opleiding ontdekken waar hun talent ligt en wat de keuze voor een bepaald beroep in de praktijk inhoudt. </p>Website
We zijn begonnen! Tweede meting monitor Vakmanschap- en technologieroutes862720-3-2018 09:41:1617htmlFalseaspxDit rapport schetst een beeld van experimenten met doorlopende leerlijnen in het vmbo en mbo die sinds het schooljaar 2014-2015 zijn gestart. SLO Duiding2016<p>​Dit rapport schetst een beeld van experimenten met doorlopende leerlijnen in het vmbo en mbo die sinds het schooljaar 2014-2015 zijn gestart. Het gaat om doorlopende leerlijnen vanaf leerjaar 3 van het vmbo op niveau 2 en 3 in alle sectoren (vakmanschaproutes), op niveau 4 in de technieksector (technologieroute) en op niveau 4 in de overige sectoren (beroepsroutes). Gedurende de periode 2014-2022 hebben samenwerkingsverbanden van vmbo- en mbo-scholen experimenteerruimte om deze geïntegreerde leerlijnen vorm te geven. </p>Pdf-bestand
Evaluatie vernieuwde Beroepsgerichte programma's vmbo1349320-3-2018 09:41:164htmlFalseaspxDit rapport beschrijft de resultaten van de eerste tussentijdse evaluatie van de invoering van de vernieuwde beroepsgerichte programma's in het vmbo. Op basis van ruim 300 ingevulde vragenlijsten en ...SLO Duiding2018<p>Dit rapport beschrijft de resultaten van de eerste tussentijdse evaluatie van de invoering van de vernieuwde beroepsgerichte programma's in het vmbo. Op basis van ruim 300 ingevulde vragenlijsten en interviews met zowel docenten als leerlingen op 11 verschillende scholen, wordt beschreven hoe de invoering vordert, wat goed gaat en welke knelpunten er zijn.&#160; </p><p>Na een pilot werken vanaf schooljaar 2017-2018 alle vmbo-scholen met het nieuwe examenprogramma. De drie belangrijkste pijlers van de vernieuwing betreffen&#58; vernieuwing van het beroepsgerichte curriculum, versterking van loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) in alle leerwegen van het vmbo, en het verbeteren van de aansluiting tussen vmbo en mbo. De invoering wordt op verzoek van het ministerie van OCW door SLO gemonitord en geëvalueerd tot en met 2019.</p>
Evaluatie van de vernieuwing van het vmbo1414320-3-2018 09:41:167htmlFalseaspx​Op deze webpagina kunt u de laatste stand van zaken bekijken ten aanzien van het onderzoek naar de nieuwe beroepsgerichte programma's door een consortium waarbij diverse partijen zijn betrokken ...SLO Duiding<p>​Op deze webpagina kunt u de laatste stand van zaken bekijken ten aanzien van het&#160; onderzoek naar de nieuwe beroepsgerichte programma's door een consortium waarbij diverse partijen zijn betrokken. Het onderzoek beoogt de vernieuwing van het vmbo te monitoren en te evalueren in hoeverre de doelstellingen van deze vernieuwing worden bereikt. Het kan leiden tot adviezen over de aanpak van de vernieuwing voor het beleid en de onderwijspraktijk. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een consortium waarbij de volgende partijen zijn betrokken&#58; ResearchNed, ecbo, SEO Economisch Onderzoek, ROA, KPC Groep en Bureau Turf. Het onderzoek is gestart in 2016 en loopt tot 2022.</p>
Evaluatie pilot Technologie & toepassing vmbo-tl en vmbo-gl1543020-3-2018 09:41:1610htmlFalseaspxDit rapport beschrijft de resultaten van een tussentijdse evaluatie van de pilot met het concept examenprogramma Technologie en toepassing. Technologie en toepassing is een concept schoolexamenvak in de gemengde en theoretische leerweg ...SLO Duiding2017<p>​Dit rapport beschrijft de resultaten van een tussentijdse evaluatie van de pilot met het concept examenprogramma Technologie en toepassing. Technologie en toepassing is een concept schoolexamenvak in de gemengde en theoretische leerweg. Het vak vormt de basis voor een doorgaande technologische leerlijn en kan worden aangeboden in alle profielen. Aan de hand van levensechte opdrachten maakt de kandidaat kennis met de toepassing van technologie en maatschappelijke instellingen, waarbij loopbaanoriëntatie en - begeleiding een belangrijke component vormt. <br>Aan de pilot doen 24 scholen mee. De pilot wordt ondersteund door een onafhankelijke curriculumevaluatie. Het doel van de evaluatie van de pilot is zicht te krijgen op de haalbaarheid, uitvoerbaarheid en toetsbaarheid van het concept-schoolexamenprogramma T&amp;T. De evaluatie heeft zowel een formatief als een summatief karakter. Tijdens de pilot leveren evaluatieresultaten een bijdrage aan het bijstellen en verbeteren van het concept-schoolexamenprogramma en de bijbehorende handreiking voor het schoolexamen. Daarnaast geeft de evaluatie antwoord op de vraag in hoeverre pilotscholen er in slagen vorm te geven aan de beoogde inhoudelijke vernieuwing.</p>
Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo1689820-3-2018 09:41:1662htmlFalseaspxIn deze publicatie wordt de thbo-route geschetst die het Kennemer College in Heemskerk aanbiedt aan leerlingen die de capaciteiten hebben om via een maatwerktraject versneld door te stromen naar mbo en vervolgens hbo.SLO Duiding2015Kwik, I.;Liesbeth Pennewaard<p>​In deze publicatie wordt de thbo-route geschetst die het Kennemer College in Heemskerk aanbiedt aan leerlingen die <span>de capaciteiten hebben om via een maatwerktraject versneld door te stromen naar mbo en vervolgens hbo. </span>De beschrijving van deze maatwerkroute biedt schoolleiders, teamleiders en docenten in vmbo en mbo inspiratie om ontwikkelingen in de eigen school gestalte te geven.</p><p>Het Kennemer College, de school die in deze publicatie centraal staat, biedt leerlingen in de bovenbouw van de theoretische leerweg verschillende leerroutes aan, waaronder de leerroute thbo. Het traject is continu in ontwikkeling en de beschreven keuzes zijn gemaakt in een specifieke context. Toch kan dit concept –geheel of gedeeltelijk- schoolleiders, teamleiders en docenten in vmbo en mbo ondersteunen bij het vormgeven van dergelijke maatwerkroutes in hun school.</p>Pdf-bestand
Herkenbaar vmbo met sterk vakmanschap1689920-3-2018 09:41:1628htmlFalseaspxDeze publicatie is een advies van de onderwijsraad, op verzoek van de Tweede Kamer, over hoe de positie van het vmbo versterkt kan worden.SLO Duiding2015Onderwijsraad<p>​Deze publicatie is een advies van de onderwijsraad, op verzoek van de Tweede Kamer, over hoe de positie van het vmbo versterkt kan worden.</p><p>Verschillende onderwijsvernieuwingen hebben in het vmbo plaatsgevonden. Deze waren gericht op het verbeteren van de inhoud en kwaliteit van het onderwijs. Hiermee zijn de eerder genoemde knelpunten echter onvoldoende opgelost. De raad komt op basis van de in dit advies gemaakte analyse tot de conclusie dat het vmbo te versterken is door leerwegen te clusteren en vakmanschap te profileren.<br></p>Pdf-bestand
Routekaart naar profielen1690020-3-2018 09:41:1632htmlFalseaspxDeze publicatie helpt scholen bij het invoeren van de beroepsgerichte programma's door middel van het beantwoorden van veel voorkomende vragen.SLO Duiding2015Vernieuwing beroepsgerichte programma's vmbo;Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap<p>Deze publicatie helpt scholen bij het invoeren van de beroepsgerichte programma's door middel van het beantwoorden van veel voorkomende vragen, zoals&#58;</p><ul><li>Welke vmbo-profielen mag mijn school met ingang van schooljaar 2016/2017 aanbieden?</li><li>Kan mijn school toestemming krijgen om te starten met een nieuw profiel (dat we niet door omzetting van het huidige aanbod kunnen verkrijgen)?</li></ul>Pdf-bestand
Vakevent wedstrijden1690120-3-2018 09:41:1643htmlFalseaspxTijdens Vakevent wedstrijden strijden leerlingen van Vakcolleges door het hele land tegen elkaar. De wedstrijd bevat een opdracht die te maken heeft met lesstof van de Vakroute. Er is een wedstrijd voor Techniek en een wedstrijd voor Mens & Dienst ...SLO Duiding<p>Tijdens Vakevent wedstrijden strijden leerlingen van Vakcolleges door het hele land tegen elkaar. De wedstrijd bevat een opdracht die te maken heeft met lesstof van de Vakroute. Er is een wedstrijd voor Techniek en een wedstrijd voor Mens &amp; Dienstverlenen. Het Vakevent is bedoeld voor Vakcollege-leerlingen die in leerjaar twee zitten, een mooi moment om te zien wat ze allemaal hebben geleerd. Maar het Vakevent is vooral bedoeld om de leerlingen nog meer te enthousiasmeren. Op deze website vindt u alle informatie over de Vakevent wedstrijden.</p>Website