Sector
 • Vmbo bovenbouw
 • Praktijkonderwijs
 • Vso
Vakgebied
 • Alle beroepsgerichte sectoren
Trefwoorden
 • Actueel

Lopende projecten

15-5-2018

De vaksectie beroepsgerichte vakken (vmbo, vso en pro) van SLO werkt in 2017 onder andere aan de volgende thema’s:

VSO

In 2017 verschijnt een handreiking die vso-scholen kan helpen om de uitstroomprofielen Arbeidsmarkt en Vervolgonderwijs inhoudelijk op elkaar af te stemmen in de onderbouw. Hiermee kunnen sommige leerlingen in een later stadium mogelijk alsnog opstromen van uitstroomprofiel Arbeidsmarkt naar uitstroomprofiel Vervolgonderwijs.

VO

In het kader van de vernieuwde examenprogramma's vmbo voert SLO onder andere de volgende activiteiten uit:

 • Handreiking schoolexamens

  In de handreiking schoolexamens wordt u geïnformeerd over het examenprogramma, de toetsing, en de wijze waarop u het pta kunt samenstellen. Dit kan helpen bij de inrichting van uw onderwijs. In 2017 worden de handreikingen verder uitgebreid, onder andere met ervaringen en materiaal van collega's. Meer informatie...
 • Training schoolexamens

  SLO verzorgt een (verdiepende) training van twee dagdelen voor praktijkdocenten beroepsgericht die van het examenprogramma (profielvak en keuzevakken) een passend en kwalitatief goed toets- en onderwijsprogramma willen maken. Meer informatie...
 • Formatief evalueren  

  SLO ontsluit via het vakportaal informatie over het inzetten van formatieve evaluatie in de beroepsgerichte vakken. Dit jaar wordt o.a. gewerkt aan voorbeeldmatige leeractiviteiten voor verschillende sectoren. Meer informatie...
 • Monitoring invoering beroepsgerichte vakken

  SLO geeft vorm en inhoud aan monitoring en evaluatie van de beroepsgerichte programma's. Door middel van scholenbezoeken en vragenlijsten wordt geïnventariseerd in hoeverre scholen er in slagen vorm te geven aan de beoogde inhoudelijke vernieuwing. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met Liesbeth Pennewaard.

Sectoroverstijgend

Vakspecifieke trendanalyse beroepsgerichte vakken

SLO voert periodiek een trendanalyse uit voor de verschillende vakgebieden. De trendanalyse voor de beroepsgerichte vakken richt zich met name op het vmbo, met uitstapjes naar het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs. Voor meer informatie, zie trendanalyse. 


 


 

Contactpersoon