M.H. (Martha) Haverkamp - Bruggeman

Telefoon: (053) 4840 376
E-mail: m.haverkamp@slo.nl
Functie: Leerplanontwikkelaar vmbo/zorg en welzijn

​Martha Haverkamp werkt in de afdeling beroepsonderwijs als leerplanontwikkelaar. Inhoudelijk is zij vooral betrokken bij de programma's van het vmbo in de sectoren: Zorg en Welzijn, Vak-college Zorg, VM2 en het intersectorale programma Dienstverlening en Commercie, bij de ontwikkelingen van competentiegericht onderwijs in het vmbo met doorstroom naar het mbo en bij het project aansluiting leergebieden onderbouw – vakken vmbo. Daarnaast is zij geschoold in de kwalificatiestructuur van het mbo.

 Publicaties

 

 

Competentiegericht doorstroominstrument ten behoeve van de doorlopende leerlijnen vmbo - mbo 1090725-5-2009 16:03:37301http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2009Wiltjer, H.;Martha Haverkamp Al enkele jaren is een betere aansluiting in de beroepskolom een belangrijke ambitie binnen het onderwijsbeleid. Met de invoering van de nieuwe kwalificatiestructuur in het mbo in 2010 dreigt er een situatie te ontstaan, waarbij opnieuw een breuk kan ontstaan in de doorlopende leerlijnen, doordat het mbo zich competentiegericht ontwikkelt en het vmbo de eindtermenstructuur handhaaft. Deze ontwikkeling vormde de aanleiding voor een aantal vmbo scholen om met het Noorderpoortcollege vmbo en mbo een project te starten waarin vmbo en mbo instrumenten zouden gaan ontwikkelen omcompetentieontwikkeling van leerlingen in het vmbo te herkennen, erkennen en waarderen aan de hand van een te ontwikkelen standaard. De insteek hierbij is gebruik te maken van het KBB competentiemodel van SHL met 25 generieke competenties. De nieuwe mbo competentiegerichte kwalificatiedossiers zijn gebaseerd op dit competentiemodel. Door het hanteren van dezelfde terminologie betekent dit dat het mbo vervolgens kan aansluiten op de competentieontwikkeling van de vmbo-leerling. Pdf-bestand
Praktijk in de onderbouw van het vmbo1134219-1-2016 11:21:462312http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2010Rooijen, J. van;Martha Haverkamp;Jan van HiltenScholen hebben in de onderbouw de mogelijkheid om een meer praktische invulling te geven aan hun lessen. Veel leerlingen zijn gebaat bij meer praktijk. In scholen zijn veelal genoeg opdrachten voorhanden, wat echter vaak ontbreekt is een ordening. Deze publicatie biedt daarom ordening in de opdrachtenreeks, waarmee door een 'dashboard' opdrachten gelabeld kunnen worden. Uitgangspunt hierbij is een aantal praktijkgerichte leerlijnen. Elke leerlijn wordt verdeeld in een inhoudslijn (waar gaat het over), een onderwijslijn (wat doet de docent) en een lijn van de lerende (wat doet de leerling). Ook wordt ingegaan op een aantal verschillende opdrachtvormen. De combinatie opdrachtvorm en de bijbehorende leerlijnen geeft een ordening die een docent in staat stelt om voor een individuele leerling een opdracht te kiezen die past in zijn of haar ontwikkeling. Het ordeningssysteem kan daarbij ook gebruikt worden als een portfolio om de ontwikkeling van de leerling in beeld te brengen. Pdf-bestand
Seksualiteit en seksuele diversiteit in de kerndoelen: een leerplanvoorstel en voorbeeldlesmateriaal113541-7-2015 13:50:386697http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2015Vliet, E. van;Jeroen Bron;Sigrid Loenen;Martha HaverkampIn december 2012 zijn kerndoel 38 voor het po, kerndoel 43 voor de onderbouw vo en kerndoel 53 voor so gewijzigd. Aan de formulering van de kerndoelen is toegevoegd "en leert respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit". Deze publicatie wil voor leraren inzichtelijk maken hoe zij invulling kunnen geven aan deze aspecten en op welke manieren de kerndoelen gerealiseerd kunnen worden. De handreiking presenteert drie vormen waarin de kerndoelaanpassing is verduidelijkt:1. een beschrijving van de aanpassing in de kerndoelen: wat zijn achterliggende motieven en wat is de betekenis daarvan voor het onderwijsaanbod?2. een uitwerking van doelen in een leerlijn: welke houdings-, vaardigheids- en kennisdoelen zijn relevant voor een specifieke leeftijdsgroep?3. het tonen van voorbeelden: hoe kan de kerndoelaanpassing in de onderwijspraktijk van verschillende sectoren gestalte krijgen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in: vakken, vakoverstijgende projecten, het benutten van buitenschools leren en instanties en aandacht voor een veilig pedagogisch klimaat.
Sportieve leerlingen in de bovenbouw van vmbo-bb/kb: handreiking met leerarrangementen1136717-3-2016 12:46:321853http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2016Martha Haverkamp;Ger van MosselDe handreiking Sportieve leerlingen in de bovenbouw vmbo-bb/kb dient ter inspiratie voor docenten beroepsgericht en docenten LO. De publicatie beschrijft drie varianten waarmee scholen de talenten van sportieve basis- en kaderleerlingen verder kunnen helpen ontplooien en hen voor kunnen bereiden op vervolgstudie en beroep. De nieuwe beroepsgerichte examenstructuur met een profielvak en keuzevakken biedt hiervoor meerdere mogelijkheden. Mede geïnspireerd op de ervaringen met het schoolexamenvak lichamelijke opvoeding 2 (LO2) in de gemengde en theoretische leerweg wordt in kaart gebracht hoe ook voor basis- en kaderleerlingen een doorlopende leerlijn gecreëerd kan worden. Een leerlijn waarin het omgaan met mensen en het regelen van beweeg- en sportactiviteiten centraal staan. Pdf-bestand
Van leergebieden naar vakken? : de aansluiting tussen onderbouw en bovenbouw in het vmbo1139515-12-2011 16:11:181352http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2011Reenalda, R.;Rooijen, J. van;Martha Haverkamp;Jan van Hilten;Nynke Jansma;Maaike RodenboogVeel scholen bieden het onderwijs in de onderbouw van het vmbo aan in leergebieden. Zij lopen er tegenaan dat deze leergebieden niet één op één door kunnen lopen in de bovenbouw. Het examenprogramma kent vakken, geen leergebieden en niet alle vakken uit een leergebied worden in elke sector in de bovenbouw aangeboden. Daardoor worden de leerlijnen onderbroken. Deze publicatie is bedoeld voor scholen die in de onderbouw van het vmbo werken met leergebieden of dat willen gaan doen en die in de bovenbouw toewerken naar examinering in vakken. Zij krijgen handvatten om hun onderwijs zo in te richten dat de overgang van leergebieden naar vakken voor de leerlingen zo soepel mogelijk verloopt. Pdf-bestand