Sector
  • Arbeidsmarkt
  • Vso
  • Praktijkonderwijs
Vakgebied
  • Alle beroepsgerichte sectoren
Leerplankundig thema
  • Omgaan met verschillen
  • Passend onderwijs
Vakspecifiek thema
  • Arbeidstoeleiding
  • Stage

Arbeidstoeleiding

7-8-2018

Arbeidstoeleiding binnen het voortgezet speciaal onderwijs (vso)

Sinds 2013 is arbeidstoeleiding één van de wettelijke taken van het voortgezet speciaal onderwijs. Dit is geregeld in de wet Kwaliteit (v)so.
Vso-scholen worden geacht om leerlingen die geen startkwalificatie kunnen behalen toe te leiden naar een duurzame plek op de arbeidsmarkt. Deze leerlingen krijgen onderwijs in het uitstroomprofiel arbeid. Dit uitstroomprofiel kent geen kwalificatieplicht.
Het onderwijsprogramma in dit uitstroomprofiel is gebaseerd op kerndoelen voor het vso. Naast de schoolse vakken besteden scholen aandacht aan leergebiedoverstijgende thema's en aan de kerndoelen ter voorbereiding op arbeid. 

Arbeidstoeleiding binnen het praktijkonderwijs (pro)

Het praktijkonderwijs is in 1998 ontstaan toen de leerwegen in het vmbo werden ingevoerd, is het praktijkonderwijs ontstaan. Dit type onderwijs is er voor die leerlingen die niet in staat zijn om een regulier vmbo-diploma te behalen. Het heeft tot taak leerlingen toe te leiden naar een plek op de arbeidsmarkt.

Het programma van het praktijkonderwijs is erop gericht dat leerlingen zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren in wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. Daarbij gelden de kerndoelen voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs als na te streven doelen.

Met behulp van onderstaande documenten kunt u zich verder verdiepen in de vormgeving van de arbeidstoeleiding in het vso en pro.

Contactpersoon